Global status of Ag-Biotech (including biotech crops in the pipeline for the Philippines)

DOST-SEARCA: What's up, "B"? Conversation with the MEDIA on the Status of Philippine Ag-Biotech

Ayon kay DR.RHODORA ROMERO- ALDEMITA, Executive Director, ISAAA Inc. Director, Global Knowledge Center on Biotechnology na napakahalaga diumano ang Biotech Crops sa Pilipinas napakadaming benipisyo ang idudulot nito.

Sa Philippine Biotech Status doon sa mgana aprobahan para sa import katulad ng pagkain, feed and processing alfalfa, canola, cotton, eggplant, maize, potato, rice, sugarbeets na ang Biotech maize planted by 673,000 farmers sa 875,000 ektarya ( 2019) ang nakuhang benipisyo mula 2003-2018 ay umabot ng $872.6 million sa 2018 alone $87.7 million.