SEARCA និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មកម្ពុជាបន្តភាពជាដៃគូលើការធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង

អង្គការសន្ធិសញ្ញាអន្តររដ្ឋាភិបាលក្នុងការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្មបន្តសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុង (Internal Quality Assurance) ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈសិក្ខាសាលាអនឡាញចំនួន ១០ ។

រវាងមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសម្រាប់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្ម (SEARCA) និងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) នៅកម្ពុជា កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូគឺដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសទូលំទូលាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការបណ្តុះបណ្តាល IQA  សម្រាប់កម្មវិធីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។

គម្រោង SEARCA-RUA IQA នេះត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិដោយគម្រោងកែលម្អឧត្តមសិក្សានៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡារបស់កម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានអប់រំ និងសិក្សាសមូហភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌល ជាមួយនឹងអង្គភាពប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង ដែលជួយក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាតាមអនឡាញ។

លោកសាស្រ្តាចារ្យ Dr. Rhea Gumasing នៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Los Baños (UPLB)វិទ្យាស្ថានសម្រាប់អភិបាលកិច្ច និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៃដេប៉ាតឺម៉ង់កិច្ចការសាធារណៈ និងអភិវឌ្ឍន៍ ជាអ្នកជំនាញ IQA សម្រាប់គម្រោងនេះ។

យោងតាម ​​SEARCA កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០  ដែលរួមបញ្ចូលជំនួយរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធ IQA របស់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។

ទាំងនេះរួមបញ្ចូលការរៀបចំនៃយុទ្ធសាស្រ្ត IQA និងស្តង់ដារសម្រាប់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍សៀវភៅដៃ IQA ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍វាយតម្លៃខ្លួនឯង (SAR) ការរៀបចំរបាយការណ៍ SAR ជាក់ស្តែងសម្រាប់ដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់កម្ពុជា (ACC) និងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ។

SEARCA បាននិយាយថាសកម្មភាពគម្រោងត្រូវតែរៀបចំឡើងវិញ ដោយផ្ទាល់ និងតាប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Nova Ramos ប្រធាន SEARCA សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ ឬ T4DU បាននិយាយថា សិក្ខាសាលាអនឡាញលើកដំបូងដល់លើកទីបីស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍សិស្សនៃមហាវិទ្យាល័យបសុពេទ្យ និងមហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិឧស្សាហកម្ម បានផ្តោតលើការផ្តល់នូវការយល់ដឹងរួមអំពី IQA នៃសាកលវិទ្យាល័យ ក្រោមក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការវាយតម្លៃ QA គំរូ QA នៅកម្រិតកម្មវិធី បណ្តាញសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ាន (AUN)-QA គំរូ និងប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុ និងការរៀបចំរបាយការណ៍សិស្ស ។

លោក Ramos បានបន្តថាលទ្ធផលនៃសិក្ខាសាលាបីដំបូងរួមមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងនៃដំណើរការចូលរួមនិង IQA បន្ថែមថាសេចក្តីព្រាង SARs នៃមហាវិទ្យាល័យទាំងពីរត្រូវបានដាក់ជូនមហាវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិឧស្សាហកម្ម ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ពួកគេ។

សិក្ខាសាលាលើកទីបួនដល់ទីប្រាំមួយបានកសាងការយល់ដឹង នៃវប្បធម៌គុណភាពក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួម ក៏ដូចជាការកោតសរសើរនៃដំណើរការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការកែលម្អ SAR ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មហាវិទ្យាល័យទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការក្នុងការផ្សារភ្ជាប់លទ្ធផលគាំទ្រនូវអ្វីដែលកម្មវិធីគ្រោងនឹងធ្វើក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ – និងការប្រើប្រាស់របស់វា។

សិក្ខាសាលាលើកទីប្រាំពីរដល់ទីប្រាំបួនផ្តោតលើការបង្ហាញស្តង់ដារ និងសូចនាករ (កម្រិតកម្មវិធី) នៃមហាវិទ្យាល័យទាំងពីរ។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការបញ្ចប់បញ្ជីភស្តុតាង និងឯកសារគាំទ្រសម្រាប់សូចនាករដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាក្រោមស្តង់ដារកម្មវិធីជាតិចំនួនប្រាំបួនសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ HEIs នៅកម្ពុជានៅកម្រិតកម្មវិធី និងការបង្ហាញ ទម្រង់​(matrix)នៃភស្តុតាងក្នុងមួយសូចនាករ តាមស្តង់ដារ។

លោកស្រីបាននិយាយថានៅក្នុងសិក្ខាសាលាអនឡាញលើកទី១០ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា អ្នកចូលរួម មកពីសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម បានបង្ហាញការរកឃើញ SAR របស់ពួកគេទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធ៕